ผู้บริหาร

พระครูสุตพัฒนโชติ(เติม สารเมธี)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องแก้ไข
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/04/2013
ปรับปรุง 19/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 42162
Page Views 56144
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. รหัสสถานศึกษา        7045011001

2. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย)   สุนทรธรรมปริยัติ

3. ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  Soonthornthampariyat

ที่อยู่เว็บไซต์ www.Soonthorntham.ac.th โทรศัพท์ 0-4351-8300

4. เลขที่  429/1  วัดกลางมิ่งเมือง  (พระอารามหลวง)  ถนนผดุงพานิช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

.. 2490  พระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส  น..เอก ,.. 5) อดีตเจ้าคณะจังหวัด  เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมบาลีของพระภิกษุสามเณร   

..  2515   พระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลวํโส น..เอก,.. 5) อดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (.5-7)

..  2522  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตร  พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (.1 – 3)

..  2525  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   ให้เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตร  พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (.4 – 6)

..  2526  พระมหาสมพร กิตฺติโสภโณ (..เอก,..4) ได้รับการแต่งตั้ง เป็นครูใหญ่ พระสุนทรธรรมประพุธ (ประดิษฐ์ อิสฺสโร น..เอก) เป็นผู้จัดการ

..  2543  พระครูกิตติคุณวัฒน์ (สมพร กิตฺติโสภโณ น..เอก,..4) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ              

2. ข้อมูลทั่วไป

1. สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2. ชื่อผู้บริหาร   พระครูสุตพัฒนโชติ    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   อายุ  41  ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด  7  พฤษภาคม  2513  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทยวุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  วิชาเอก   เทคโนโลยีการศึกษาสังกัด  วัดสว่างอารมย์  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแต่งตั้งเมื่อ  (วัน/เดือน/ปี)  3 มีนาคม  2549  ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)

เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1   

          3. รองผู้อำนวยการ  พระมหาละมัย อธิปุญฺโ อายุ 45 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด   25  กุมภาพันธ์  2509  สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก   พระพุทธศาสนา

สังกัด  วัดกลางมิ่งเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  25  มิถุนายน  2544        

รองผู้อำนวยการ   พระมหาพจนาถ   มหาเมธี   อายุ  27  ปี 

วัน/เดือน/ปีเกิด   30  มิถุนายน  2526   สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอก   การบริหารการศึกษา

สังกัด  วัดสว่างอารมย์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)   10  มีนาคม  2553       

4. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ  พระครูกิตติคุณวัฒน์   อายุ  66  ปี 

วุฒิการศึกษา  นักธรรมเอก   เปรียญธรรม  4  ประโยค   วิชาเอก   -

สังกัด  วัดกลางมิ่งเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)  9  มีนาคม  2543  ตำแหน่ง (พระสังฆาธิการ)   

เจ้าอาวาส

5. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1ม.3)  เมื่อ  พ.ศ.  2522

6. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6)  เมื่อ  พ.ศ.  2525
อ่าน 1108 ครั้ง